Zoeken
0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Albert America vof, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website of email een of meerdere producten hebt besteld, van Albert America vof en langs de elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Albert America vof is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
Betalingsmogelijkheden
Albert America vof accepteert de betalingsmogelijkheid via Ideal. Voordat u een bestelling bij Albert America vof kunt doen zult u eerst een volledig account bij ons moeten aanmaken, voordat tot levering wordt overgegaan. Betaling via Ideal bij bestelling van de goederen.
Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type of scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
Levering
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Albert America vof wiens product(en) u hebt besteld. Albert America vof voegt €6,50 excl. btw toe voor de totale order- & verzendkosten wanneer deze onder een bedrag van €340,00 excl. btw liggen. De levertijd bedraagt doorgaans 3 tot 5 werkdagen, tenzij het in het product informatie of op onze website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De order- & verzendkosten zijn alleen van toepassing op leveringen uitsluitend binnen Nederland. Kosten buiten Nederland op aanvraag.
Zichttermijn
Voor alle producten geldt dat zij binnen 14 werkdagen door de koper franco kunnen worden teruggezonden naar Albert America vof of naar deze kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Albert America vof zal de aankoopprijs excl. de verzendkosten van het product vergoeden. Deze vergoeding zal via een banktransactie plaats vinden.
Reclamatie
Albert America vof is verantwoordelijk voor de door hen getoonde en geleverde producten en de levering hiervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Albert America vof het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Albert America vof wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, heeft betaald. De totale aansprakelijkheid van Albert America vof zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (€500,-) Aansprakelijkheid van Albert America vof voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Albert America vof geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Albert America vof dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Albert America vof en u is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Maastricht. Tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf weken nadat Albert America vof of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.